Press "Enter" to skip to content

Month: January 2022

การทำลายรถตัวเองส่งผลกระทบต่อนโยบายประกันภัยรถยนต์อย่างไร

รถยนต์ที่เก่าและไม่มีประสิทธิภาพมีส่วนทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมาก พวกเขายังสามารถทำให้ผู้ใช้รถตกอยู่ในความเสี่ยงได้ รัฐบาลได้ใช้นโยบายเรื่องเศษซากยานพาหนะเพื่อลดมลพิษในการจราจรและปรับปรุงความปลอดภัยของผู้โดยสาร รถยนต์จะถูกทำลายในลักษณะที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อการลงทะเบียนหมดอายุและถือว่าไม่เหมาะสม การทำลายรถมีผลต่อการประกันภัยรถยนต์หรือไม่ รถยนต์ที่ถูกทิ้งร้างเป็นรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายอย่างกว้างขวางและไม่สามารถซ่อมแซมได้อีกต่อไป น้ำหนักของส่วนประกอบต่างๆ เช่น ยาง แก้ว และเหล็กเท่านั้นที่คุ้มค่า นโยบายการเสียรถของรัฐบาลได้กำหนดมาตรฐานบางอย่างสำหรับวิธีการทำลายหรือละทิ้งรถยนต์ที่ล้าสมัย รถยนต์เก่าจะต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกายภายใต้ความคิดริเริ่มนี้ และรถยนต์ที่ผ่านจะได้รับการจดทะเบียนใหม่ ในขณะที่รถที่ไม่ผ่านจะถูกยกเลิก รถยนต์อายุ 15 ปีจะต้องได้รับใบรับรองการออกกำลังกายที่ถูกต้องเพื่อต่ออายุใบอนุญาตการจดทะเบียนอีกห้าปีภายใต้นโยบายของรัฐบาลใหม่ นโยบายเรื่องเศษซากรถยนต์จะช่วยในการกำจัดรถยนต์ที่ล้าสมัย ใช้งานไม่ได้ และไม่เหมาะสม โดยจะมีผลหลังจากระยะเวลาการลงทะเบียนของรถหมดลงไม่นาน จริงหรือไม่ที่การทุบรถมีผลกระทบต่อการประกันภัย การทำซากรถเกือบจะมีผลกระทบต่อเบี้ยประกันรถยนต์อย่างแน่นอน การขับขี่รถยนต์ที่เก่าและไม่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ไม่ปลอดภัยเสมอไป…